Hardheid van de matras en chronische rugpijn

onderrugpijn

Achtergrond van het onderzoek

Hardheid van de matras en chronische rugpijn. In het algemeen wordt aangenomen dat harde matrassen een gunstig effect hebben op lage rugpijn. De bewijzen die deze beweringen ondersteunen zijn echter zwak. Denk aan studies met een klein aantal deelnemers en de aanwezigheid van ‘ruis’ in de methodologie.

Onderzoeksgroep

Voor deze studie rekruteerde men enerzijds volwassenen die hadden deelgenomen aan een eerdere studie over de aandoening en de risicofactoren van lage rugpijn bij jongeren en hun ouders. De inclusiecriteria waren: leeftijd ≥ 18 jaar, pijn sinds meer dan drie maanden, niet uitstralend, die zich voordeed terwijl ze in bed lagen of opstonden. De exclusiecriteria waren o.a. diagnose van inflammatoire ziekte of kanker. Maar ook de diagnose of het vermoeden van fibromyalgie. Maar ook diagnose van systeemziekte en zwangerschap. De meest voorkomende leeftijd van de deelnemers was 44 tot 45 jaar. 27% was man en zij hadden mediaan tien jaar last van lage rugpijn. De kenmerken van de twee groepen waren gelijk voor de gemiddelde leeftijd en gewicht. Maar ook lichaamsomtrek, het soort werk enzovoort. Er was evenmin verschil in waarneming van de pijnintensiteit bij het liggen in bed, bij het opstaan en in de graad van fysieke beperkingen.

Opzet van het onderzoek

In deze dubbelblinde willekeurige studie werden 313 mensen verdeeld over twee groepen. Een groep van 158 mensen kreeg een zeer harde matras (2,3 volgens de E.C.S.S). De andere groep van 155 kreeg een matras met gemiddelde hardheid van 5,6 op de hardheidsschaal. De follow up van het onderzoek bedroeg negentig dagen.

Het juiste en beste matras kiezen

De juiste hardheid van een matras is belangrijk voor uw rug

Uitkomst van de meting

De primaire uitkomsten waren de intensiteit van de pijn in bed en bij het opstaan en de functionele beperkingen. De secundaire uitkomsten waren pijn gedurende het verloop van de studie en pijn na langdurig liggen. Men evalueerde de pijn met behulp van een analoge schaal van 0 tot 10. De functionele beperkingen werden geëvalueerd met een aangepaste versie van de Roland Morris vragenlijst. Alle evaluaties werden door de patiënt zelf uitgevoerd bij het begin van de studie. Daarna weer na negentig dagen. De verkregen scores voor pijn bij het liggen en bij het opstaan en voor de functionele beperkingen op dag 90 werden afgetrokken van de scores van het begin van de studie. Positieve waarde is een verbetering van de klinische situatie en een negatieve waarde een verslechtering.

Lees ook:  Alles wat u moet weten over slaapverlamming

Resultaten

Na negentig dagen stelde men in beide groepen een niet significante verbetering vast voor alle primaire uitkomsten. Maar patiënten die over een matras met gemiddelde hardheid beschikten hadden betere resultaten voor de pijnintensiteit in bed. Namelijk, OR = 2,36, 95% BI 1,13 – 4,93, bij opstaan OR  = 1,93, 95% BI 0,97 – 3,86 en voor de functionele beperkingen OR = 2,1; 95% BI 1,24 – 3,56. Voor de secundaire uitkomstmaten vertoonden dezelfde patiënten (matrassen met gemiddelde hardheid) tijdens de duur van de studie minder pijn overdag (p = 0,059), pijn bij het slapen (p = 0,064) en pijn bij het opstaan (p = 0,008).

Conclusie van de auteurs

De auteurs besluiten dat een matras met een gemiddelde hardheid bij patiënten met chronische aspecifieke lage rugpijn een positief effect heeft op functionele beperkingen. En de pijn bij liggen en opstaan. Zij merken op dat aanbevelingen, zoals het type matras, een relevant effect kunnen hebben op de klinische evolutie van chronische lage rugpijn.

De studie is methodologisch correct uitgevoerd. Het onderwerp, de onderzoeksvraag, de hypothese, de studieopzet en de uitkomstmaten zijn duidelijk gedefinieerd. Er wordt gecontroleerd voor verstorende variabelen, inclusie- en exclusiecriteria. De twee groepen zijn vergelijkbaar (vooraf bekeken) en men past aan of controleert voor andere verstorende factoren. Bij analyse van het verschil in pijn bij opstaan na negentig dagen ligt de p-waarde boven de 5% (0,061). Er is dus geen groot verschil tussen de twee groepen. We weten echter niet hoe de pijn tijdens het verloop van de studie is geëvalueerd. Dit is de secundaire uitkomst. Twee resultaten van het onderzoek zijn niet statistisch significant (p > 0,05) voor pijn tijdens de dag en bij het slapen. De auteurs hebben het Hawthorne effect en het placebo effect op de geobserveerde verbeteringen niet geëvalueerd.

Lees ook:  Hypersomnia, wat is dit voor een slaapstoornis?

Situering te midden van andere behandelingen

De externe validiteit van de resultaten kan worden beperkt door een aantal factoren.Ten eerste sluit men in dit onderzoek patiënten uit die uitstralende pijn vertonen. Ten tweede hebben de gebruikte matrassen springveren. Hoewel de schaal die de hardheid van de matrassen evalueert onafhankelijk is van de samenstelling van deze matrassen. Ten slotte kunnen sommige psychosociale factoren de graad van beperking beïnvloeden. Dit zijn de factoren waarmee de auteurs geen rekening houden. Een meta analyse toonde aan dat gedragstherapie een effectieve behandeling is bij mensen met chronische aspecifieke lage rugpijn. Andere onderzoekers toonden aan dat oefeningen de pijn en de functionele status van deelnemers verbeteren. Dit vergeleken met andere behandelingen. Ten slotte besloten ze dat massage een positief effect kan hebben. Vooral indien ze samengaat met oefeningen en educatie. Geen enkele studie heeft het effect van deze behandelingen vergeleken met de hardheid van matrassen.

onderrugpijn

Rugpijn bij opstaan met een te hard matras

Conclusie

Deze studie toont aan dat bij mensen met chronische aspecifieke lage rugpijn het gebruik van matrassen met een gemiddelde hardheid een significante verbetering van de pijn geeft. Dit gebeurd alleen tijdens het slapen. Dit in vergelijking met zeer harde matrassen,

Het effect van dit type matras is echter niet geëvalueerd in vergelijking met andere interventies waarvoor een effect is aangetoond.

Bron van het onderzoek: http://www.minerva-ebm.be/nl/article.asp?id=924

Chris Nederhorst

Matrassen Specialist: Chris Nederhorst

Mijn naam is Chris Nederhorst, oprichter van matras.info en Royal Health Foam. Ik werk al meer dan 30 jaar met veel plezier in de matrassenbranche en deel graag mijn kennis. Mocht u nog vragen hebben, bel mij gerust! U kunt mij bereiken op 070-3387010.